Dagens bomsystem har skapt debatt om befolkningen rammes skjevt ut ifra hvor de bor, eller om systemet rammer sosialt urettferdig. Som en del av forberedelsene til en mulig videreføring av bypakka har Bystrategi Grenland-samarbeidet bedt Asplan Viak evaluere bomsystemet.  

Asplan Viak har blant annet sett på reisevaner og bruk av bil, hva det koster å kjøre bil i Grenland og om bompenger rammer noen grupper i befolkningen eller områder hardere enn andre. Det er også gjort en vurdering av de ulike rabattordningene i dagens bomsystem.  

Rapporten gir innspill til utvikling av et fremtidig bomsystem, som i større grad er geografisk og sosialt rettferdig. Hovedkonklusjonene fra rapporten ble presentert på frokostmøtet. 

Evalueringen av dagens bomsystem er en del av kunnskapsgrunnlaget i prosessen med å forberede en ny bypakke. Rapporten legges derfor fram politisk i felles sak i kommunene og fylkeskommunen høsten 2021. Denne saken omhandler rammer for videre arbeid. 

Dersom det er politisk ønske om å justere bomsystemet basert på innspill fra evalueringen vil dette bli utredet nærmereForslag til konkrete endringer i bomsystemet vil først legges fram til lokalpolitisk behandling som en del av grunnlaget for stortingsproposisjon for ny bypakke i 2022. 

Asplan Viaks anbefalinger for et fremtidig bomsystem

  • Øke antall innkrevingspunkt for å utjevne forskjeller og spre belastningen på flere trafikanter. Pris per passering kan da reduseres.
  • Redusere elbilrabatten for å dempe trafikkveksten og sikre finansiering av bypakka. Dette reduserer også fordelingseffektene av elbilrabatten. 
  • Øke rushtidsavgiften og redusere innkrevingsperiode for rushtidsavgift for å kutte rushtidstoppene og dempe fordelingsvirkninger
  • Endre fra en til toveis innkreving med halv pris i hver retning for å utjevne og redusere belastning. 
  • Beholde månedstaket fordi det gir en maksbelastning for trafikantene uten at det påvirker inntektene i særlig grad. 
  • Beholde timesregelen. Det er vanskelig å gjøre noe med timesregelen uten at det vil gi betydelig økte kostnader for trafikantene. Behov for mer kunnskap.