–  I vinter skal prosjektet gjennomføre ekstra brøyting og strøing på flere kommunale strekninger i Porsgrunn og Skien kommune, sier Trond Haugstad, seksjonsleder, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Nye strekninger

Nye strekninger for slike tiltak i år er blant annet gang og sykkelveg langs Hjellevannet syd og Eilert Sunds gate – Myren.
Totalt har prosjektet økt standarden på i overkant 3,5 mil av gang- og sykkelvegnettet i Grenland gjennom årene prosjektet har gått.

I sommerhalvåret vil det bli utført vedlikeholdsprosjekter med blant annet reasfaltering av strekninger på gang- og sykkelvegnettet, sier Haugstad.

Det skal brukes ca. 4 millioner kroner i statlige belønningsmidler til i dette prosjektet i år.

– Det er viktig ikke bare å utvikle ny infrastruktur, men også sørge for at viktige gange- og sykkelruter blir godt vedlikeholdt, sier Haugstad.

Nullvekstmålet

Prosjektet «Forsterket drift- og vedlikehold på viktige gang- og sykkeltraseer» skal bidra til at blant annet flere velger å sykle.
Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette kalles nullvekstmålet.