Prosjektet har en ramme på 58 millioner i gjeldende handlingsprogram, og prosjektet har nå vært ute på anbud. Laveste tilbud var høyere enn forventet, og det er nødvendig å øke den økonomiske rammen med 14 millioner kr for å kunne gjennomføre prosjektet.

Det er allerede brukt noen midler til grunnerverv, reguleringsplan og byggeplan. I tillegg til entreprenørkostnader gjenstår det kostnader til grunnerverv, støytiltak på noen boliger og byggherrekostnader.

Ikke tatt tilstrekkelig høyde for usikkerhet

Prosjektet på Klevstrand er krevende fordi bebyggelsen er bymessig og ligger svært nær riksvegen. Det øker risikoen for uforutsette kostnader. Det viser seg nå at prosjektet ikke i tilstrekkelig grad har tatt høyde for denne usikkerheten.

Allerede gjennomført kutt

Før prosjektet ble sendt ut på anbud, ble det gjort flere endringer for å få ned kostnaden. Sykkelvegen med fortau er allerede kortet ned til den delen der det er mest behov, og prosjektledelsen ser dermed ingen umiddelbare muligheter for ytterligere kutt.

Merkostnad på 14 millioner foreslås dekket inn ved å omfordele midler avsatt til «Bypakkeprosjekt 56 rv. 36. Tiltak overordnet riksvegnett Porsgrunn.» Her er det er mulig å omdisponere noe midler uten at det går ut over politisk høyt prioriterte prosjekter. Saken vil bli lagt frem for politisk behandling umiddelbart.

Dyrt å bremse prosjektet

Prosjektet er klart for bygging, og kan starte når det formelle rundt midler er i orden.
Å vente med å finne inndekning vil innebære at prosjektet må stoppe opp. Det gir igjen risiko for ytterligere kostnadsøkninger, usikkerhet og merbelastning for berørte eiendomsbesittere langs strekningen, og befolkningen generelt på Herøya.

Et viktig prosjekt

Sykkelveg med fortau langs rv. 36 mellom Klevstrand og Skrapeklev er et viktig bypakkeprosjekt. Det er en strekning på hovedsykkelnettet med et dårlig tilbud i dag, og hvor utbedring har vært planlagt i mange år. Strekningen er også skoleveg for mange. Det er et godt trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak for myke trafikanter, samtidig som det er etterspurt av næringslivet som benytter riksvegen.