Busstrategien skal legge grunnlag for utviklingen av kollektivtransporten med buss i Grenland frem til 2025. Strategien gir føringer for fremtidig planlegging og prioritering av kollektivtiltak for å nå vedtatte mål. Et sentralt mål er at kollektivandelen skal øke fra dagens fire prosent til åtte prosent på ti år. Det betyr om lag 200 000 nye passasjerer årlig.

– Effekten av kollektivtiltak er størst når man satser helhetlig på utvikling av tilbudet. Flere virkemidler må kombineres for å nå målet om mer attraktiv kollektivtransport og økt andel bussreisende de neste ti årene, sier samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal i Telemark fylkeskommune.

De viktigste virkemidlene i busstrategien er:

  • Bedre rutetilbud
  • Bedre fremkommelighet
  • Attraktive knutepunkt og holdeplasser
  • Billettprodukter, informasjon og holdningsskapende arbeid
  • Arealbruk som bygger oppunder kollektivtransporten
  • Tiltak som reduserer bilbruken
  • Universell utforming
  • Miljøvennlig drift

Mye er gjort de siste årene for å gjøre bussen mer attraktiv, blant annet med lavere priser og hyppigere avganger.

Til tross for en rekke tiltak for å øke fremkommeligheten, er det fortsatt en utfordring med til dels store forsinkelser.

Busstrategien skal opp til politisk behandling i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner og Telemark fylkeskommune.