Grønn lenke strekker seg fra Vabakken, over bybrua, og til Raschebakken. Gjennom prosjektet skal gater, torg og kryss i nedre bydel og på Vestsiden endres til fordel for kollektivreisende og myke trafikanter. Det skal lages flere grønne byrom, og det er et mål om at biltrafikken over Porsgrunnsbrua skal halveres – fra 15 000 til 7000 kjøretøy i døgnet.

På Franklintorget vil utformingen være førende for hvordan de ulike trafikantgruppene skal opptre. Motorisert trafikk skal føle at der er på «besøk», mens de gående og syklende har prioritet.

Nye byrom
I den ferske rapporten om forprosjektet til «Grønn lenke» heter det at syklistene skal oppleve at de er prioriterte på strekningen fra Moldhaugveien til Franklintorget.

Franklintorget skal bli et helt nytt byrom rustet opp med trær, blomsterbed, vannspeil, lekeplass, paviljong og benker. Deler av plassen skal også heves noe over dagens nivå.

Fortausarealet foran Down Town og Skomværskvartalet skal utvides, og foran kjøpesenteret skal det legges til rette for torghandel og boder, og det etableres sittebenker og trerekker.

Byutviklingsprosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, fylkeskommunen og vegvesenet, og det er satt av ca. 150 millioner i bypakka.

Arbeidet begynner i april
Før biltrafikken på Porsgrunnsbrua kan halveres må først det overordnede vegnettet forbedres. I april setter Statens vegvesen i gang prosjektet like ved Vabakkentunnelen. Det vil gi kapasitetsutbedring i krysset Vabakken. I rundkjøringen ved Kulltangen skal det også bli utvidet kapasitet.

Neste år følges prosjektet opp med ombygging av Linaaes gate, nytt lyskryss ved PP-senteret og i krysset Raschebakken-Skippergata.

Rød asfalt for sykkel
Kjørefeltene over Porsgrunnsbrua skal bli noe smalere, samtidig som sykkelfeltene blir tilsvarende bredere og rød asfalt skal markere disse. Det blir også vurdert om brua skal få ny vegbelysning.

På Vestsiden kommer det nye Porselenstorget. Dette byrommet skal defineres av trær i rekker, som følger gatens lengderetning og gir plassen foran hovedinngangen til PP-senteret en tydelig innramming.

Sykkelpark
Mellom PP-krysset og Moldhaugveien, langs dagens gang- og sykkelvei i nedre Linaaes gate, skal det etableres en sykkelpark med treningsapparater, sykkelaktiviteter og lekearealer. Dagens trær skal integreres i en sykkelbane der barn og voksne kan ha det gøy.

Grønt lys for syklister
Fra Moldhaugveien sykler man på eget rødt sykkelfelt, inn i sykkelboks i møte med Linaaesgate. Derfra fortsetter dette systemet gjennom to signalprioriterte kryss (Moldhaugveien og PP-krysset) der syklistene får grønt lys 4–6 sekunder før bilistene.

Sykkelfeltene fortsetter over Porsgrunnsbrua, og i møte med Franklintorget oppheves sykkelfeltet før torget.

Parkeringsplasser
50 midlertidige parkeringsplasser vil forsvinne med utbyggingen av Franklintorget. Parkeringsplassen ble opparbeidet etter at bensinstasjonen ble revet for 12 år siden i påvente av at torget skulle realiseres. Nå er finansiering på plass og ventetida snart over. Eksisterende gateparkering i Skomværsgate og fra Storgata 87 og oppover, samt offentlige parkeringsplasser i Crøgerlia 26 beholdes og vil betjene handelsnæringen i området.

Nye detaljer og nytt forslag til Franklintorg ble presentert i utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn 27. februar.