Så langt er de gamle murene på sørsiden av fossen revet, og understøpen til ny ledemur og brufundament er ferdig. Over nyttår fortsetter arbeidene på begge sider av fossen, og etter sommeren blir brua heist på plass.

Sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet

Bru over Damfossen mellom Klosterøya og Smieøya er en del av bypakkeprosjektet Bryggevannet rundt. På sikt planlegges det en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet. Det vil gi økt fremkommelighet for gående og syklende og bidra til et mer attraktivt og levende byområde.

Økonomisk samarbeid

Skien kommune samarbeider med Telemarkskanalen AS om å utføre arbeidene. Det er en fordel, både praktisk og økonomisk, å samkjøre de to prosjektene. Totalkostnaden er 50 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Brua finansieres av Bypakke Grenland med 31,2 millioner og ledemurene finansieres av Telemarkskanalen.

Modell av brua som skal bygges over Damfossen, som forbinder Klosterøya til Smieøya. (Illustrasjonsfoto: VILL ARKITEKTUR AS)