De to kulvertene inngår i et viktig gang- og sykkelvegnett internt på Gulset og ligger i en svært sentral gang- og sykkelakse mellom bydelssenter, boligområder, skole, barnehage, idrettsanlegg , frilufts- og rekreasjonsområder.

Stålkulvertene fra 1980 skal byttes ut med betongkulverter med god bredde og belysning.

Den 200 meter lange strekningen av Vestre Gulset fra kulverten under Gulsetringen til kryss/parkeringsplass til Kollmyr skole er smal, og et nytt fortau vil bidra til å få et mer trafikksikkert og sammenhengende gang- og sykkelnett.

Totalkostnad for prosjektet er 19 millioner kroner og finansieres ved belønningsmidler fra staten, trafikksikkerhetsmidler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og trafikksikkerhetsmidler fra Skien kommune.

Arbeidet vil pågå gjennom vinteren, og hele prosjektet skal være ferdig i juni neste år.

Midlertidig omkjøring

Det blir ikke nødvendig å stenge noen veier på denne siden av nyttår. I januar starter arbeidet med den første kulverten og veier blir stengt når de gamle kulvertene skal graves ut og nye monteres.

Når Nyhusvegen stenges, blir det omkjøring via Gulsetringen, og når Gulsetringen stenges vil det ble omkjøring via Gulsetvegen. Omkjøring vil bli skiltet.