Den 230 meter lange asfalterte snarveien fra Deichmansgate til Trollvegen på Flåtten skal bidra til økt trafikksikkerhet og motivere flere til å sykle eller gå.

Bypakke Grenland serverte boller, saft og kaffe midtveis i snarvegen. Representanter fra kommune var også representert, og bidro blant annet med å spraymale «Takk for at du sykler og går» på asfalten.

Deichmannsgate_tagging_åpning_Birgitte Finne Høifødt (15)

Flere kan bruke snarvegen

Den nye gang- og sykkelveien erstatter en gammel tursti. Nå er den utvidet og asfaltert, den har fått belysning, og vil bli brøytet på vinterstid. Dermed er den gamle stien også blitt tilgjengelig og framkommelig for alle, også for dem med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til å korte ned gang- og sykkelavstanden mellom boliger, butikk og arbeidsplasser, leder snarvegen til bussholdeplass i Deichmansgate. Snarvegen er lagt slik at folk på busstoppet ikke trenger å passe seg for dem som sykler, da snarvegen går bak busskuret.

Et delprosjekt

Snarvegen har kostet 750.000. Dette er et delprosjekt. Meningen er å legge til rette for sikker ferdsel for myke trafikanter helt fram til sykehuset.

Midlene kommer fra den statlige belønningsordningen. Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltrafikken og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.