Knutepunkt Porsgrunn omfatter området rundt Porsgrunn togstasjon og Kammerherreløkka bussterminal. Området øst for togstasjonen har ikke blitt bygget ut i påvente av viktig infrastruktur i form av dobbeltspor til jernbanen og utbygging av fylkesveg 32.

Reguleringsplanen vil legge til rette for en betydelig transformasjon og utbygging av området rundt Porsgrunn stasjon.

Om møtet

På møtet vil prosjektledelsen og arkitekt presentere det foreløpige illustrasjonsprosjektet. Vi ønsker innspill på funksjoner og utforming av de offentlige byrommene, samt volum og høyder på foreslått ny bebyggelse.

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet er å få vedtatt en områdereguleringsplan som bidrar til en kraftfull utvikling av knutepunkt Porsgrunn. Prosjektet innebærer å fastsette framtidige behov og plassering av togspor med plattformer, øvrige trafikkfunksjoner og ønsket utbyggingsmønster med tilhørende byggehøyder.

En vedtatt reguleringsplan vil frigjøre betydelige utbyggingsarealer på et best mulig sted for arbeidsplassintensive virksomheter: Det vil si arbeidsplasser som har meget god regional og lokal tilgjengelighet til buss og tog, i et tett boligomland med god tilgjengelighet for gående og syklende. Dette kan få stor betydning for byutviklingen og styrkingen av dagens sentrum.

Det er i løpet av arbeidet blitt avklart med Bane NOR SF at all framtidig jernbaneutbygging vil ha dagens stasjons- og sporplassering som utgangspunkt. Dagens plassering av bussterminal vil også beholdes.

Framdrift

Planprogrammet ble fastsatt i utvalg for miljø- og byutvikling (UMB) 7. desember 2021. Vi håper å legge fram planforslaget til førstegangsbehandling i UMB 6. juni.

Kostnader

Arbeidet med områdereguleringsplanen er finansiert i sin helhet av Bypakke Grenland.

Lenke til Fortellerkart for mer informasjon om prosjektet.