Det ble klart etter vedtak i bystyrene i Porsgrunn og Skien i går. Alt ligger derfor nå til rette for at Grenland skal bli invitert til forhandlinger med staten. De fire største byene i Norge er ferdig med sine forhandlinger, og da står de øvrige fem byområdene som inngår i statens liste over prioriterte byområder for tur.

Statlig tilskudd – ingen økte bomutgifter

Grenland baserer sin byvekstavtale på gjeldende Stortingsproposisjon for Bypakke Grenland, men skal forhandle om økte statlige tilskudd til satsing på knutepunkt, kollektivtransport, gåing og sykling. Grenland har mål om å skape attraksjonskraft, byvekst og en bærekraftig areal- og transportutvikling. Byvekstavtalen skal være med og bidra til dette gjennom en helhetlig virkemiddelbruk.

Grenland skal forhandle om 2,6 milliarder nye statlige kroner, uten å øke bompengeinnkrevingen. Bypakka fortsetter som tidligere.

Ønsker å komme i gang raskt

De lokale vedtakene vil bli oversendt til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet så raskt saksprotokollene er ferdige, og fylkesordfører Sven-Tore Løkslid vil be departementene om å bli invitert til forhandlinger snarest mulig.

De felles vedtakene vil sammen med det samlede grunnlaget beskrevet i «Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger» være byområdets utgangspunkt for den videre forhandlingsprosessen. Når det foreligger en fremforhandlet avtale vil det legges fram en ny sak for politisk behandling hos alle parter.

Byvekstavtaler er navnet på regjeringens samferdselssatsing for de ni største byområdene fremover. Tidligere bypakker og belønningsavtaler skal nå samles i én gjensidig, forpliktende avtale mellom staten og byområdet.