– Dette er veldig gode nyheter som vi har ventet på, sier fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune Terje Riis Johansen.

– Alt er da klart for forhandlinger med Grenland. Vi har lokale vedtak, vi oppfyller statens premisser og vi trenger ikke et nytt stortingsvedtak siden byvekstavtalen vår skal baseres på Bypakke Grenland fase 1, sier fylkesordføreren.

I brevet 8. juni til de ni største byområdene redegjør samferdselsminister Knut Arild Hareide for endringene som vil gjelde det videre arbeidet med byvekstavtaler.

«Den nye målformuleringen er tydeligere på hvilke hensyn som ligger til grunn, men viderefører samtidig målet om nullvekst i persontransport med bil, skriver Hareide.

Nullvekstmålet er nå slik: I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Grenland er rigget og klar

– Byområdet Grenland er rigget for samarbeid med staten og vi har vist at vi leverer gode resultater. Vi har høye ambisjoner, og en byvekstavtale gir muligheter for økt felles innsats. Vi mener at forpliktede avtaler mellom stat, fylke og kommuner er en effektiv og forutsigbar måte å nå felles mål for klima og attraktive byer, sier Riis Johansen.

En byvekstavtale vil gi Grenland ekstra statlige midler spesielt til knutepunktutvikling, et styrket tog- og busstilbud og fremkommelighetstiltak for kollektivtransport og myke trafikanter.

-Det vil være enkelt å få til en byvekstavtale for Grenland, så vi håper at forhandlingene kan gjøres ferdig i løpet av høsten 2020, sier fylkesordfører Riis Johansen.