Svevestøvet kommer både fra eksosutslipp, slitasje på veibanen og vedfyring, ifølge Målenettverket for lokal luftkvalitet i Grenlands årsrapport for 2018. Forbedringene skyldes at vi i stadig større grad kjører piggfritt, samt at det gjennomføres tiltak i regi av Statens Vegvesen på de mest forurensede dagene. I tillegg har Bypakke Grenland ført til redusert biltrafikk. Det gir ikke bare renere luft, men også reduserte klimagassutslipp fra bilkjøring.

Vegtrafikken er hovedkilden til svevestøvet i Grenland

Når det gjelder piggfriandelen i den norske bilparken, telles denne hvert år av Statens vegvesen. For Grenland var det en økning i piggfriandelen på seks prosentpoeng fra 68 % i 2017 til 74 % i 2018.

Luften i Grenlandsområdet er generelt god og uteaktivitet anbefales for alle grupper det meste av tiden. Det er tidvis kortvarige overskridelser av grenseverdien for svevestøv i rushtiden på morgen og ettermiddag om vinteren og noe av våren.

Mindre trafikk fører derfor til mindre svevestøv og bedre luftkvalitet. Dette kommer særlig sårbare grupper i befolkningen til gode. Forurenset luft kan føre til alvorlige helseproblemer for mennesker med luftveissykdommer.

Reduksjon i klimagassutslipp i Grenland

Unge rundt om i hele verden har de siste månedene vist et stadig sterkere miljøengasjement og streiket for bedre miljø og klima. Også her i Grenland har unge gått til streik for å få til en reduksjon i klimagassutslipp og bedre ivaretakelse av kloden.

Statistikk fra Miljødirektoratet over klimagassutslipp viser en nedgang fra 2015 til 2017 i Porsgrunn og Skien på henholdsvis 5 000 tonn og 7400 tonn CO2-ekvivalenter. En reduksjon på vel 17 prosent er godt nytt for miljøet.

Tall fra reisevaneundersøkelsen gjennomført av Transportøkonomisk institutt viser at to prosent færre i Grenland kjører bil. I tillegg har andelen som tar buss økt med en prosent og andelen som sykler økt med to prosent. Når flere velger kollektiv, sykkel eller gange kjører færre biler på veiene. Dette bidrar til et bedre miljø og klima på flere måter enn redusert CO2-utslipp.

Klimaendringer og luftforurensning er to sider av samme sak. Utslipp fra fabrikker, fossilt brennstoff eller gasser som bidrar til global oppvarming bidrar også til luftforurensning.

Verdens miljødag har blitt markert hvert år siden 1972, og er etablert av FN.