I februar søkte Bypakke Grenland om ekstra midler i statsbudsjettet fra «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk».

-I dag fikk vi svar på søknaden og tildeles 15 mill. kr ekstra i belønningsmidler for 2016. Det er 5 millioner mer enn vi fikk i fjor i tilsvarende søknad, sier Løkslid.

Ekstrabevilgingen kommer på toppen av de 225 millionene bypakka har fått gjennom den fireårige belønningsavtalen (2013-2016)

Midlene skal gå til å fremme kollektiv, gange og sykkel, og fordeles i detalj av respektive kommunestyrer og fylkesting så snart som mulig.

Ni byområder fikk midler

Totalt er det bevilget 400 mill. kr. i statsbudsjettet. Alle de ni byområdene som omfattes av belønningsordningen har hatt mulighet til å søke.

Midlene fordeles til de byområdene hvor de vil gi størst nytte og der de i størst grad bygger opp under målsettingene i belønningsavtalene.

Står samlet

– I Bypakke Grenland har vi vært svært opptatt av å stå samlet og løfte i flokk. Det er slik vi får gjennomslag for fylkets interesser på nasjonalt plan. Denne tildelingen er en bekreftelse på at vi har lykkes med akkurat dette avslutter fylkesordfører Sven Tore Løkslid