Prosjekter

Torggata

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Opprusting av Torggata med bymiljøtiltak og fremkommelighetstiltak for gående, syklende og buss. Sykkelløsning forbi Landmannstorget og utforming av øvrig hovedrute for sykkel gjennom Kverndalen gir føringer.

Det må avklares om det er behov for å gjøre utbedringer av vann- og avløpsnettet  i gata og om gjennomføring bør samordnes.

Hvorfor?

Torggata er en viktig akse i sentrum, og den er mye brukt av både gående, syklende og kjørende, samt buss. Torggata er vist som hovedsykkeltrasè i Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland . Det er behov for å ruste opp gata og gi den en ryddig struktur for å øke framkommelighet, trafikksikkerhet og universell utforming for alle trafikanter, og spesielt syklende og kollektivtrafikk.

Det endelige tiltaket må sees i sammenheng med løsninger for Landmannstorget, Rådhusplassen og utforming av øvrig hovedrute for sykkel gjennom Skien sentrum. Etablering av nytt kollektivknutepunkt med gateterminal skal gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt, ferdes og oppholde seg i byen. Samtidig skal det bidra til at sentrum blir mer attraktivt som etableringssted for boliger og næringsliv.

Når?

Mulighetsstudien startet i januar 2022. Gjennomføring avhenger av eventuell samordning med vann- og avløpsutbygging.