Hopp til innhold

Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Prosjekter

Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Visjonen for Siljan sentrum er et attraktivt sentrumsmiljø som vil redusere bruken av biler og forbedre fremkommeligheten for gående og syklende

Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
Siljan
Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Ferdig
Siljan

Hva er gjort?

Det er opprettet en bedre og mer trafikksikker løsning gjennom sentrum ved bygging av sammenhengende fortau på 735 meter.

Hvorfor?

Sentrumsveien er også skoleveg, og var strekningsmessig lite trafikksikker. Det var stedvis smalt med liten avstand mellom kjørevei og rekkverk og utflytende kryss og stedvis dårlig siktlinjer.

Utflytende flater med blanding av offentlige og private trafikkareal bidro også til et uoversiktlig trafikkbilde.

I 2017 fikk sentrum et nytt kollektivknutepunkt og et nytt bygg med dagligvarehandel i tilknytning til dette. Kommunen har avsatt tomt og planlegger å bygge et nytt samfunnshus i samme område. I tillegg er det bygget en ny barnehage i sentrum og planer for en del ny leilighetsbebyggelse langs Sentrumsveien. Dette gjorde behovet større for å forsterke trafikksikring for gående og syklende.

Når?

Bygging startet høsten 2023, og ble med asfaltering ferdig våren 2024.

Barn fra Sagaenga barnehage kan nå gå tryggere langs Sentrumsveien. (Foto: Dag Jenssen)