Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Prosjekter

Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Visjonen for Siljan sentrum er et attraktivt sentrumsmiljø som vil redusere bruken av biler og forbedre fremkommeligheten for gående og syklende

Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Siljan
Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Siljan

Hva skal vi gjøre?

Det er et ønske å opprette en bedre og trafikksikker løsning gjennom sentrum, hvor man også ser på en mulighet for kortere gang- og sykkelforbindelse mellom Snurråsen/Kløverødområdet og Siljan sentrum, langs elva.

Hvorfor?

Sentrumsveien er klassifisert som skoleveg, men strekningen er svært trafikkfarlig og det er flere utflytende kryss hvor det oppstår trafikkfarlige situasjoner. I 2017 fikk sentrum et nytt kollektivknutepunkt og en ny dagligvarehandel, og kommunen har avsatt midler til å bygge et nytt bibliotek i Siljan sentrum. I tillegg er det planlagt en ny barnehage i sentrum som igjen vil føre til mer trafikk langs Sentrumsveien. Dermed er det et sterkt behov for å se på tiltak som kan gjøre Sentrumsveien mer trafikksikker og samtidig se på løsninger for å gjøre Siljan sentrum til et attraktivt område for gående og syklende.

Når?

Prosjektet planlegges i løpet av 2020. Det ses i sammenheng med områdeplan for Siljan sentrum. Tiltaket er prioritert i Handlingsprogrammet 2019-2022.