Hopp til innhold

Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Prosjekter

Siljan sentrum: Gange- sykkel og trafikksikkerhetstiltak

Visjonen for Siljan sentrum er et attraktivt sentrumsmiljø som vil redusere bruken av biler og forbedre fremkommeligheten for gående og syklende

Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Bygges nå
Siljan
Bymiljø Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Bygges nå
Siljan

Hva gjøres?

Det opprettes en bedre og mer trafikksikker løsning gjennom sentrum ved bygging av sammenhengende fortau.
Det er også ønskelig og se på mulighet for en kortere gang- og sykkelforbindelse mellom Snurråsen/Kløverødområdet og Siljan sentrum, langs elva.

Hvorfor?

Sentrumsveien er også skoleveg, og strekningsmessig lite trafikksikker. Det er stedvis smalt med liten avstand mellom kjørevei og rekkverk, det er utflytende kryss og stedvis dårlig siktlinjer.

Utflytende flater med blanding av offentlige og private trafikkareal bidrar også til et uoversiktlig trafikkbilde.

I 2017 fikk sentrum et nytt kollektivknutepunkt og et nytt bygg med dagligvarehandel i tilknytning til dette. Kommunen har avsatt tomt og planlegger å bygge et nytt samfunnshus i samme område. I tillegg er det bygget en ny barnehage i sentrum og planer for en del ny leilighetsbebyggelse langs Sentrumsveien. Dette gjør at behovet for mer trafikksikring for gående og syklende forsterkes.

Når?

Bygging startet høsten 2023, prosjektet skal asfalteres ferdig våren 2024.