Rv. 36 Klevstrandkrysset – Bakkedammen

Gang og sykkel

Rv. 36 Klevstrandkrysset – Bakkedammen

Herøyavegen 108, 3936 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Klevstrandkrysset – Bakkedammen

Gang og sykkel
Bygges nå
Høst 2020
Desember 2021
Porsgrunn
Gang og sykkel
Bygges nå
Høst 2020
Desember 2021
Porsgrunn

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva skal vi gjøre?

Tiltaket skal gi et bedre tilbud for gående og syklende. Det er planlagt sykkelveg med fortau på strekningen, samt å løse trafikksikkerhetsutfordringene med direkte avkjørsler.

Hvorfor?

På strekningen mangler det et sammenhengende tilbud for myke trafikanter på vestsida av Rv. 36. Det er mange privatavkjørsler, en del kryssulykker og dårlig trafikkavvikling i rushtiden. Vegen er en av de mest trafikerte innfartsvegene i Grenland og har stor andel tungtrafikk. Strekningen er skoleveg og en del av hovedsykkelrutenettet hvor vi har mål om å separere gående og syklende fra hverandre. Vegen binder store befolkningsområder sør i kommunen sammen med Porsgrunn sentrum og Skien.

Når?

Prosjektet er ferdig regulert og finansiert med 58 mill. kr i handlingsprogrammet til Bypakke Grenland. Prosjektet er ferdig regulert og skal bygges i 2020-2021.