Hopp til innhold

Rv. 354 Breviksbrua – Setrevegen

Gang og sykkel

Rv. 354 Breviksbrua – Setrevegen

Furulundvegen 13, 3950 Brevik, Norge
Prosjekter

Rv. 354 Breviksbrua – Setrevegen

Gang og sykkel
Ferdig
April 2016
September 2016
Porsgrunn
Gang og sykkel
Ferdig
April 2016
September 2016
Porsgrunn

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva har vi gjort?

Sammenhengende gang- og sykkelveg er bygds fra Setrevegen/Hillsveg til Furulund ved å snevre inn kjørevegen fra Norcem til tunnelen til 2 felt. Prosjektet hadde fokus på mest mulig trafikksikre løsninger for myke trafikanter og sørgående forbikjøringsfelt og fortau ble erstattet av ny gang- og sykkelveg adskilt fra kjørebanen med rabatt. I tunnelene ble eksisterende fortau utvidet med inntil 1 meter i sørgående retning, sammen med opprustning av belysning og sikring.

Hvorfor?

Breviksvegen er del av hovedrute for sykkeltrafikk selv om sykkelvegplanen viser at denne går via Brevik sentrum. I praksis benytter transportsyklisten Breviksvegen.

Det manglet tilbud fra Norcem til Brevikbrua. Her måtte syklistene sykle sammen med biltrafikken. Breviksvegen hadde 2 kjørefelt i retning syd mot tunnelene og ett kjørefelt i retning Porsgrunn. På vestsida av vegen er det fortau som også ender før tunnelen.

Tunnelene og brua mellom Furulund og Breviksbrua er for smale til å kunne bygge gang- og sykkelveg separert med rabatt fra kjørebanen.

Når?

Den nye gang- og sykkelvegen sto ferdig i september 2016.