Prosjekter

Landmannstorget

Landmannstorget er i dag et av Telemarks viktigste kollektivknutepunkt, med holdeplass for lokalbusser, ekspressbusser og taxi. Området er også et sentralt byrom i Skien.

Buss og kollektiv Bymiljø
Bygges nå
2019
Høst 2020
Skien
Buss og kollektiv Bymiljø
Bygges nå
2019
Høst 2020
Skien

Hva skal vi gjøre?

Landmannstorget vil få gateterminal for metro- og pendelbusser i Kongens gate og ekspressbusser i Hesselbergs gate. Drosjene får holdeplasser i Skistredet mot nord. Alle gatene rundt torget skal rustes opp med gode fortau og gatetrær. I Torggata blir det sykkelfelt. Korttidsparkering for biler beholdes i Skistredet og Torggata. Selve torget får en grønn og frodig park med gode gangakser og en plass for opphold og arrangementer midt i parken. Det blir sykkelparkering og et eget sykkelmekkepunkt øverst i parken mot Torggata. Området vil få et helhetlig, bymessig og grønt preg.

Hvorfor?

Dagens kollektivknutepunkt har en utflytende og uoversiktlig form og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Det er stort behov for opprusting.

Det nye Landmannstorget vil gi økt kollektivkapasitet, bedre trafikkflyt, trafikksikkerhet og tilgjengelighet. Det vil bli mer attraktivt å reise kollektivt, ferdes og oppholde seg i byen. Samtidig skal det bidra til at sentrum blir mer attraktivt som etableringssted for boliger og næringsliv.

Når?

Gravearbeidene for nytt vann- og avløpsnett startet i august 2018. Bygging av gatene rundt torget vil foregå i 2019 og beplantning av parken påfølgende år. Hele Landmannstorget vil være ferdig 2020.

Foto: Kjersti Berg