Prosjekter

Kverndalen

Gang og sykkel
Planlegges
20190601
2022
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
20190601
2022
Skien

Hva skal vi gjøre?

Gågata skal rustes opp med bedre tilrettelegging for gående og syklende, universell utforming og bymiljøtiltak. Det er flere store og små byggeprosjekter på gang i Kverndalen, kommunalt sykehjem og utbygging av boliger ved Lie er de største. Bypakkeprosjektet bidrar til samordning av utbyggingprosjektene, for å sikre synergi og sammenheng mellom bygg og gaterom.

Hvorfor?

Kverndalen er en del av gågatesystemet i Skien sentrum. Området er en viktig innfallsport til byen, men oppleves i dag som utrygt og lite attraktivt. Opprustingen skal bidra til å styrke gangforbindelsen mellom Skien stasjon og Landmannstorget. Strekningen er en del av hovedrute for sykkel gjennom Skien sentrum og er definert som lokal rute i plan for myke trafikanter.

Når?

Planlegging pågår i 2018. Gjennomføring samordnes med privat utbygging på Lie i 2019 og sykehjem i 2020.