Hopp til innhold
Prosjekter

Kverndalen

Gang og sykkel
Bygges nå
2023
2024
Skien
Gang og sykkel
Bygges nå
2023
2024
Skien

Hva skal vi gjøre?

Gågata i Kverndalen skal rustes opp med bedre tilrettelegging for gående og syklende, universell utforming og bymiljøtiltak. Det er flere store og små byggeprosjekter på gang i Kverndalen, kommunalt sykehjem og utbygging av boliger ved Lie er de største. Bypakkeprosjektet bidrar til samordning av utbyggingsprosjektene, for å sikre synergi og sammenheng mellom bygg og gaterom.

Hvorfor?

Kverndalen er en del av gågatesystemet i Skien sentrum. Området er en viktig innfallsport til byen, men oppleves i dag som utrygt og lite attraktivt. Opprustingen skal bidra til å styrke gangforbindelsen mellom Skien stasjon og Landmannstorget. Strekningen er en del av hovedrute for sykkel gjennom Skien sentrum og er definert som lokal rute i plan for myke trafikanter.

Når?

Gjennomføring samordnes med privat boligutbygging på Lie (første kvartal) som sto ferdig i 2021.