Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke»

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke»

Porsgata 6, 3920 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke»

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
2019
2021
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
2019
2021
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Tiltaket skal bygge om fylkesvegstrekningen Linaaesgate, PP-krysset, Franklintorget og Raschebakken fra å være et utpreget veganlegg til en bygate som går gjennom  ulike byrom.

Følgende tiltak er gjennomført, eller arbeides med:

  • Bredden på kjørebanen strammes inn.
  • Lyssignalregulert kryss både ved Moldhaugvegen og i PP-krysset.
  • Videreføring av sykkelfelt over Porsgrunnsbrua (utvidelse til 2,0 meter bredde) i Linaaesgate til Moldhaugvegen (2,2 meter bredde).
  • Parkdrag langs Linaaesgate oppgraderes med egenvektsapparater, sykkellek og benker.
  • Byrommet mellom PP-senteret og Porselensfabrikken blir opparbeidet som et torg med frodige bytrær.
  • Franklintorget oppgraderes til et sentral offentlig torg hvor det kan arrangeres aktiviteter, foregå sesongbetont salg og servering. Torget får både en stor trelund, et byromstak/paviljong og vannarrangement.
  • Krysset Raschebakken/Skippergata får ny geometri og det etableres kollektivfelt far Jønholtkrysset og ned mot Downtown.
    Fylkesveg 356 Raschebakken er en del av bypakkeprosjektet «Grønn Lenke». Dette delprosjektet gjelder for kryssområdet ved Fv. 356 Raschebakken ved Skippergata. Hovedhensikten med planen er at en ønsker å lede dagens biltrafikk som går over Franklintorget og Porsgrunnsbrua, via Frednesbrua og Vabakkentunnelen. Prosjektet legger opp til bedre forhold for kollektivtrafikken og myke trafikanter, og bidra til at denne delen av byen får et triveligere miljø.

Som ledd i målsetningen om å redusere gjennomgangstrafikken gjennom Porsgrunn sentrum gjennomføres det en rekke tiltak. Det er vedtatt et mål om at trafikken på Porsgrunnsbrua skal reduseres til en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 7 000. Før tiltakene settes i gang har trafikken vært oppe i 16 000 ÅDT.

Strekningen er viktig for kollektivtrafikken og Franklintorget er et bussknutepunkt hvor alle 3 metroruter og 2  av pendelrutene mange bytter bussrute. Dette er holdeplassene i Porsgrunn med flest påstigninger etter Kammerherreløkka. PP-krysset har vært et ulykkesbelastet kryss, og i tillegg et viktig punkt i forhold til kollektivtrafikk og knutepunkt for sykkeltrafikk.

Det er to hovedruter for sykkeltrafikk som går gjennom prosjektområdet.

Når?

PP-krysset ble lyst ut i april 2019 og ble ferdig juni 2020. Franklintorget ble lyst ut i 2020 og bygges nå, og skal etter planen stå ferdig i september 2022.

Hensikten med prosjektet er å lede mer av trafikken som skal nordover over til Raschebakken. Prosjektet  er
ferdig regulert, samt konkurransegrunnlaget. Det er kun satt av midler til planlegging, prosjektering og eiendomserverv. Prosjektet lar seg ikke realisere innenfor rammene i bypakkas fase 1. Kostnadsoverslaget for prosjektet er 63 mill. kr.
Porsgrunnstunnelen er ferdig oppgradert, som er en forutsetning for bygging av Raschebakken.