Hopp til innhold

Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke»

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel

Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke»

Porsgata 6, 3920 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Fv. 356 Linaaesgate – Raschebakken – «Grønn lenke»

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
2019
2021
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Ferdig
2019
2021
Porsgrunn

Hva er gjort?

Tiltaket har bygget om fylkesvegstrekningen Linaaesgate, PP-krysset, og Franklintorget fra å være et utpreget veganlegg til en bygate som går gjennom  ulike byrom.

Følgende tiltak er gjennomført:

  • Bredden på kjørebanen er strammet inn.
  • Lyssignalregulert kryss både ved Moldhaugvegen og i PP-krysset.
  • Videreføring av sykkelfelt over Porsgrunnsbrua (utvidelse til 2,0 meter bredde) i Linaaesgate til Moldhaugvegen (2,2 meter bredde).
  • Parkdrag langs Linaaesgate oppgraderes med sykkellek-bane og benker.
  • Byrommet mellom PP-senteret og Porselensfabrikken blir opparbeidet som et torg med frodige bytrær.
  • Franklintorget er oppgradert til et sentral offentlig torg hvor det kan arrangeres aktiviteter, foregå sesongbetont salg og servering. Torget har både en stor trelund, et byromstak/paviljong og vannarrangement.
  • Raschebakken: Prosjektet blir mest sannsynlig ikke realisert før i 2025. Hensikten med prosjektet er å lede mer av trafikken som skal nordover over til Raschebakken etter at de er ferdig regulert og konkurransegrunnlaget ferdig. Det er kun satt av midler til planlegging, prosjektering og eiendomserverv. Prosjektet lar seg ikke realisere innenfor rammene i bypakkas fase1. Kostnadsoverslaget for prosjektet er 63 mill. kr.
    Fylkesveg 356 Raschebakken er en del av bypakkeprosjektet «Grønn Lenke». Det innebærer å bygge om krysset, bygge et kortere kollektivfelt opp Raschebakken, og lede gjennomgangstrafikken via Skippergata til/fra riksveg 36. Rv.36.

Som ledd i målsetningen om å redusere gjennomgangstrafikken gjennom Porsgrunn sentrum gjennomføres det en rekke tiltak. Det er vedtatt et mål om at trafikken på Porsgrunnsbrua skal reduseres til en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 7 000. Før tiltakene settes i gang har trafikken vært oppe i 16 000 ÅDT.

Strekningen er viktig for kollektivtrafikken og Franklintorget er et bussknutepunkt hvor alle 3 metroruter og 2  av pendelrutene mange bytter bussrute. Dette er holdeplassene i Porsgrunn med flest påstigninger etter Kammerherreløkka. PP-krysset har vært et ulykkesbelastet kryss, og i tillegg et viktig punkt i forhold til kollektivtrafikk og knutepunkt for sykkeltrafikk.

Det er to hovedruter for sykkeltrafikk som går gjennom prosjektområdet.

Når?

PP-krysset ble lyst ut i april 2019 og ble ferdig juni 2020. Franklintorget ble lyst ut i 2020 sto ferdig i september 2022.