Fv. 32 Moheim

Bil og veg

Fv. 32 Moheim

Prestemoen 4, 3946 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Fv. 32 Moheim

Bil og veg
Bygges nå
Sommeren 2022
Desember 2022
Porsgrunn
Bil og veg
Bygges nå
Sommeren 2022
Desember 2022
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet omfatter bygging av ny firearmet rundkjøring på fylkesvei 32, i området ved Prestemoen og Bjørkedalsvegen. Det bygges også ny gang- og sykkelbro over veien.

Hvorfor?

Målet med prosjektet er å bedre trafikkavviklingen og flyten i området rundt Moheim, og å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Prosjektet har en kostnadsramme på 69,4 millioner kroner og er finansiert som et spleiselag. Fylkeskommunen bidrar med 27 millioner kroner, Nye Veier med 35 millioner kroner, og Bypakke Grenland med 7,2 millioner kroner.

Når?

Bygging startet våren 2022 og skal være ferdig i desember 2022.