Hopp til innhold

Bedriftsvegen

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Prosjekter

Bedriftsvegen

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
1. mars 2017
Oktober 2017
Skien
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
1. mars 2017
Oktober 2017
Skien

Tiltaket lå som prioritert tiltak under de kommunale prosjektene i Skien etter vedtak i Bystyret 13.02.2014

Hva har blitt gjort?

Tiltaket har bidratt til økt sammenheng og trafikksikkerhet ved at det fyller ut tidligere manglende fortaustilbud langs en strekning med høy trafikkmengde, inklusiv tungtransport. Det er bygget gang- og sykkelveg langs Bedriftsvegen fra Stabburet til Hagebyvegen, samt tilrettelagt for holdeplasser på samme strekning med universell utforming.

Hvorfor?

Bedriftsvegen er en viktig forbindelse for syklende og gående, men har manglet tilbud for disse trafikantene. Det har også blitt laget holdeplasser med universell utforming.

Når?

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017.

Gang- og sykkelveier veger i Kjørbekkområdet er viktige trafikksikringstiltak. Det er stor trafikk i området, og herav stor andel tunge kjøretøyer. Ny gang- og sykkelveg ved Bedriftsvegen var et viktig tiltak i Kjørbekk-området. (Foto: Dag Jenssen)