Bedriftsvegen

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Prosjekter

Bedriftsvegen

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
1. mars 2017
Oktober 2017
Skien
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Ferdig
1. mars 2017
Oktober 2017
Skien

Tiltaket ligger som prioritert tiltak under de kommunale prosjektene i Skien etter vedtak i Bystyret 13.02.2014

Hva har blitt gjort?

Tiltaket skal bidra til økt sammenheng og trafikksikkerhet ved at det fyller ut tidligere manglende fortaustilbud langs en strekning med høy trafikkmengde, inklusiv tungtransport. Det skal bygges gang- og sykkelveg langs Bedriftsvegen fra Stabburet til Hagebyvegen, samt tilrettelegge for holdeplasser på samme strekning med universell utforming.

Hvorfor?

Bedriftsvegen er en viktig forbindelse for syklende og gående, men har manglet tilbud for disse trafikantene. Det har også blitt laget holdeplasser med universell utforming.

Når?

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017.