Prosjekter

Turveg langs østsiden av elva mellom Porsgrunn og Skien

Gang og sykkel
Planlegges
Porsgrunn, Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Porsgrunn, Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Det skal etableres en sammenhengende, attraktiv, grønn turvegforbindelse langs elva mellom Porsgrunn og Skien. Turvegen skal fungere både som transportåre og til rekreasjon.  I denne omgang er det prioritert å bruke midler på turveg på østsiden av elva og en strekning ved Lahelle på vestsiden.

Hvorfor?

Det er i dag etablert korte strekninger med turveg for gående og syklende langs elva mellom Skien og Porsgrunn, men det mangler en sammenhengende forbindelse. Turvegen skal gjøre elva mellom byene mer tilgjengelig for befolkningen og bidra til at områdene langs elva blir mer attraktive.

Når?

  • Osebakken: Reguleringsplanarbeid i 2018-19. Gjennomføring usikkert
  • Borgestadjordet: Reguleringsplanarbeid i 2018. Gjennomføring i 2019
  • Borgestadholmen: Gjennomføring samtidig med Borgestadjordet
  • Menstad: Tilrettelegging av midlertidig trasé gjennom transformasjonsområde som i dag er stengt for allmennheten. Gjennomføring usikkert
  • Bøle-Follestad: En mulighetsstudie for å se hvordan man kan få til en turveg i det bratte terrenget. Anbefaling for videre arbeid i 2019
  • Bøle: Oppgradering av allerede eksisterende turveg med vekt på universell utforming. Ny grus  på deler av strekningen er lagt sommeren 2018
  • Lahelle (på vestsida av elva): Oppgradering av allerede eksisterende turveg med vekt på universell utforming i form av nytt dekke, benker, belysning, osv. Ønsket gjennomføring 2019