Rv. 36 Porsgrunnveien (Raset – Goberg)

Bjønnkamvegen 10, 3735 Skien, Norge
Prosjekter

Rv. 36 Porsgrunnveien (Raset – Goberg)

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Bygging av fortau på østsiden av Rv. 36.

Hvorfor?

Tiltaket vil bidra til økt fremkommelighet og trygghet for myke trafikanter ved at det gir et tosidig tilbud langs en sterkt trafikkbelastet veg. Dette gir også bedre fremkommelighet for næringstrafikken.

Når?

Planlegging og gjennomføring av tiltaket ses i sammenheng med prosjekt Rv.36 Porsgrunnsvegen (Østre Buktenveg – Østre Lensmannsdalen) og Rv. 36 Raset. Reguleringsplanlegging er satt i gang, gjennomføring er planlagt innenfor byvekstavtalen.
Prosjektet koordineres med planlegging for hovedsykkelrute vest.