Prosjekter

Rv. 36 Porsgrunnsvegen ved Bjørnstadkrysset

Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
2019
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
2019
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Rv 36 er hovedfartsåren fra E18 til Skien. For å kunne stenge avkjørsler til riksvegen, må lokalveger på hver side av Porsgrunnsvegen etableres. Lokalveg på østsiden av Porsgrunnsvegen mellom Strandvegen og nyetablert ved (Tollnesmoen) kan antakelig gjennomføres med enkle tiltak. Det settes av noen midler til å gjennomføre en minimumsløsning, slik at atkomster fra Strandvegen og Wesselvegen til Rv 36 kan stenges. Resten av tiltakene tas ut av porteføljen i bypakka og skyves på til en byvekstavtale.

Hvorfor?

Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på sideveger og på riksvegen.

Når?

Stenging av vegen kan gjennomføres i 2019.