Prosjekter

Rv. 36 Porsgrunnsvegen ved Bjørnstadkrysset

Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
2019
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
2019
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Rv 36 er hovedfartsåren fra E18 til Skien. For at riksvegen kan fungere som en effektiv og trafikksikker veg, bør antall avkjørsler til riksvegen reduseres. Det er satt av penger til å stenge to avkjørsler på østsiden av vegen, Strandvegen og Wesselvegen. For å kunne stenge avkjørslene, må internvegen Tollmo nordre etableres med fortau.

Hvorfor?

Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på sideveger og på riksvegen.

Når?

Stenging av Strandvegen og Wesselvegen til Rv 36 og opprusting av internvegen Tollmo med fortau kan gjennomføres i 2020.