Prosjekter

Mælagata (Slemdalsgate-Schweigaardsgate)

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Etablere tosidig fortau på strekningen ved å utvide fortauet på vestsiden og bygge nytt fortau på østsiden. Krysset Mælagata/Slemdalsgate er uoversiktlig og skal utbedres og det skal etableres opphøyd fotgjengerkryssing med forsterket belysning.

Hvorfor?

Sammen med omlegging av fylkesveg 44 og stenging av Mælagata for gjennomfartstrafikk vil tiltakene bidra til økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Mælagata er definert som arm for hovedrute for sykkel og lokal rute i plan for myke trafikanter.

Når?

Tiltaket krever reguleringsplan. Oppstartsdato er foreløpig ikke bestemt.