Fv 32 Vallermyrvegen – Ullinvegen (Enger) nytt kryss

Enger, 3946 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Fv 32 Vallermyrvegen – Ullinvegen (Enger) nytt kryss

Bil og veg Buss og kollektiv
Planlegges
Høst 2019/vår 2020
Høst 2020
Porsgrunn
Bil og veg Buss og kollektiv
Planlegges
Høst 2019/vår 2020
Høst 2020
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Krysset Fv. 2 Ullinvegen/Fv. 32 Vallermyrvegen har i dag en utforming som har uheldig kurvatur og dosering, og avstanden til krysset ved Floodmyrvegen er ikke i tråd med vegnormalen. Gjeldende reguleringsplan løser dette ved å sanere krysset og etablere to nye rundkjøringer som også utløser muligheten for å etablere regulerte næringsarealer og boligfelt. Ny kostnadsberegning vil danne grunnlag for en mulig gjennomføringsavtale med grunneierne av tilliggende eiendommer.

Hvorfor?

Ved å sanere dagens kryss og avkjøringer i området bedres trafikksikkerheten og M2‐bussenes forsinkelse reduseres.

Ved Engerkrysset har M2‐bussene i retning Porsgrunn sentrum i dag en forsinkelse i ettermiddagsrushet på rundt 3 minutter. Trafikkmengden på Fv. 32 antas å øke i tida framover, og med den forsinkelsen til M2-bussene. Kostbare rekkefølgetiltak i gjeldende reguleringsplaner har i en årrekke hindret bolig‐ og næringsutvikling på begge sider av Fv. 32 Vallermyrvegen. Dette er attraktive nærings‐ og boligområder av betydelig volum som er i tråd med ATP Grenland og ønskes realisert raskt.

Når?

Porsgrunn kommune arbeider nå med private utbyggingsinteresser for å se om rekkefølgekravene i gjeldende reguleringsplaner er mulig å løse i et samarbeid. Byggestart er for tida ikke klarlagt, men vi tar sikte på å gjennomføre tiltakene i 2020.