Hopp til innhold

Fv 32 Vallermyrvegen – Ullinvegen (Enger) nytt kryss

Enger, 3946 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Fv 32 Vallermyrvegen – Ullinvegen (Enger) nytt kryss

Bil og veg Buss og kollektiv
Bygges nå
2022
2023
Porsgrunn
Bil og veg Buss og kollektiv
Bygges nå
2022
2023
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Krysset Fv. 2 Ullinvegen/Fv. 32 Vallermyrvegen har i dag en utforming som har uheldig kurvatur og dosering, og avstanden til krysset ved Floodmyrvegen er ikke i tråd med vegnormalen. Gjeldende reguleringsplan løser dette ved å sanere krysset og etablere to nye rundkjøringer som også utløser muligheten for å etablere regulerte næringsarealer og boligfelt. Ny kostnadsberegning har dannet  grunnlag for en gjennomføringsavtale med grunneierne av tilliggende eiendommer.

Løsningen er innenfor reguleringsplan for nordre del av Enger som ble vedtatt i februar 2016.

Hvorfor?

Ved å sanere dagens kryss og avkjøringer i området bedres trafikksikkerheten og M2‐bussenes forsinkelse reduseres.

Ved Engerkrysset har M2‐bussene i retning Porsgrunn sentrum i dag en forsinkelse i ettermiddagsrushet på rundt 3 minutter. Trafikkmengden på Fv. 32 antas å øke i tida framover, og med den forsinkelsen til M2-bussene. Kostbare rekkefølgetiltak i gjeldende reguleringsplaner har i en årrekke hindret bolig‐ og næringsutvikling på begge sider av Fv. 32 Vallermyrvegen. Dette er attraktive nærings‐ og boligområder av betydelig volum som er i tråd med ATP Grenland og ønskes realisert raskt.

Når?

Byggeprosjektet lyses ut på anbud før sommer 2022.

Krysset Fv. 2 Ullinvegen/Fv. 32 Vallermyrvegen har i dag en utforming som har uheldig kurvatur og dosering, og avstanden til krysset ved Floodmyrvegen er ikke i tråd med vegnormalen (Foto: Dag Jenssen)