Fv. 32 Hammerkrysset – Hovenga

Buss og kollektiv Gang og sykkel

Fv. 32 Hammerkrysset – Hovenga

Løavegen 25, 3912 Porsgrunn, Norge
Prosjekter

Fv. 32 Hammerkrysset – Hovenga

Buss og kollektiv Gang og sykkel
Planlegges
Porsgrunn
Buss og kollektiv Gang og sykkel
Planlegges
Porsgrunn

 

Hva skal vi gjøre?

Fv. 32 er en av de strategisk viktigste vegene mellom Skien og Porsgrunn. Strekningen er en viktig innfartsveg til Skien både for næringslivet, kollektivtrafikken og myke trafikanter. Det er viktig å sikre fremkommeligheten for næringstrafikken på strekningen samtidig som det skapes bedre forhold for kollektivtrafikken, gående og syklende. Den videre planleggingen i bypakka skal avklare hvordan dette konkret kan gjøres.

Gangfeltet ligger i et systemskifte for gang- og sykkel fra å ligge på østsiden av fv. 32 over Borgestadalleen til vestsiden av vegen videre mot syd. Dette er en del av hovedrute for sykkeltrafikk på østsiden av elva. På strekningen fra Hammerkrysset til Storgata er det i dag fortau og i sykkelvegplanen er det foreslått å bygge sykkelveg med fortau.

Hvorfor?

Et forprosjekt har utredet følgende:

  • Mulighet for en undergang
  • Etablering av fotgjengersignal i gangfeltet ved Hammerkrysset.
  • På strekningen Hammerkrysset- Heimdalsgate foreslås sykkelveg med fortau der det i dag er fortau, 400 m.
  • Etablere ny bussholdeplass ved Sandbakken i sydgående retning med kobling mot gang- og sykkelveg mellom Hovengasenteret og Storgata.

Det er et mål i hovedsykkelplanen å separere gående og syklende. Inn mot bysentrene langs hovedrutene og mellom byene langs Rv. 36 og Fv. 32 er det et mål å etablere sykkelveg med fortau.

Når?

Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan med planskilt krysning under Fv. 32 for gående og syklende. Denne har vært på høring høsten 2018, men er ikke vedtatt. Tiltakene vist i forslag til reguleringsplan ble anslått å koste 92 mill. kr. For å saldere kostnadsoverskridelsene på «Lilleelvprosjektet» var dette ett av prosjektene som fikk redusert prosjektrammen. Rammen i vedtatt handlingsprogram for 2019-2022 er 17 mill. kr.