Fv 32 Hovengasenteret til Menstadbrua – utredning

Gunnar Knudsens veg 32, 3713 Skien, Norge
Prosjekter

Fv 32 Hovengasenteret til Menstadbrua – utredning

Utredningen sees i sammenheng med arbeidet med en helhetlig strategi for transportsystemet i byområdet.

Planlegges
Skien
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

I utredningen skal det utarbeides en helhetlig plan for strekningen fv. 32 mellom Hammerkrysset og Menstad, og definere behov for nye tiltak langs strekningen. Det må tas utgangspunkt i vegens rolle i det overordnede transportsystemet i framtidens Grenland.

Utredningen skal vurdere fremtidig veikapasitet, vedlikeholdsbehov, prioritering av og hensynet til ulike transportformer og trafikantgrupper på strekningen.

Bypakkeprosjektet «Fv 32 Hammerkrysset -Hovenga, sykkelveg med fortau og gang- og sykkelundergang» ble avsluttet i 2018 fordi det ikke lenger var finansiering til prosjektet. Det skal vurderes hvordan intensjonene i dette planforslaget kan videreføres.