Fv. 32 Borgestad sentrum

Gunnar Knudsens veg 122, 3712 Skien, Norge
Prosjekter

Fv. 32 Borgestad sentrum

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva skal vi gjøre?

Dagens fortau skal bygges om til gang- og sykkelveg. For å ivareta trafikksikkerheten skal det i tillegg skal det bli mindre avkjørsler på strekningen.

Tiltakene bidrar bedre sammenheng, fremkommelighet og trygghet for myke trafikanter på en strekning med høy trafikkmengde. Dette gir også bedre fremkommelighet for næringstrafikken.

Hvorfor?

Fv. 32 er en av de strategisk viktigste vegene mellom Skien og Porsgrunn. Strekningen er en viktig innfartsveg til Skien både for næringslivet, kollektivtrafikken og myke trafikanter. Det er viktig å sikre fremkommeligheten for næringslivet på strekningen samtidig som det skapes bedre forhold for kollektivtrafikken, gående og syklende.

Når?

Prosjektet avsluttes i nåværende form. Før nytt prosjekt defineres bør det utarbeides et helhetlig grep for strekningen fv. 32 mellom Hammerkrysset og Menstad. Viktige funksjoner i den sammenheng vil være god fremkommelighet på vegstrekningen til Menstadbrua, gode forhold for syklister inn mot Skien sentrum og utvikling av attraktive boligområder langs strekningen. På grunn av nærhet til den sterkt trafikkerte vegen kan det også vurderes støyskjerming av området.