Fv. 32 Bølevegen

Gang og sykkel
Prosjekter

Fv. 32 Bølevegen

Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Gang og sykkel
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet er en del av en utredning som vurderer tiltak langs Fv 32 fra Rådhusplassen til Hovenga. Strekningen er del av den viktige hovedrute for sykkel på østsiden av elva og målet er å bygge en fullverdig løsning der gående, syklende og biltrafikk separeres. Flere alternative løsninger er vurdert på strekningen fra Kornsiloen til Nedre Elvegate. Det settes i gang en prosess for å avklare om det er mulig å få til egen sykkelveg langs jernbanen på strekningen fra Kornsiloen til gamle Follestad stasjon. Mulige løsninger og konsekvenser i forhold til bruk av området langs jernbanen tas opp igjen før reguleringsplanen starter.

Hvorfor?

Fv. 32 er en av de strategisk viktigste vegene mellom Skien og Porsgrunn. Strekningen er en viktig innfartsveg til Skien både for næringslivet, kollektivtrafikken og myke trafikanter. Det er viktig å sikre fremkommeligheten for næringslivet på strekningen samtidig som det skapes bedre forhold for kollektivtrafikken, gående og syklende.

Foto: Google maps

Når?

I handlingsprogrammet er gjennomføring satt til 2021-22.