Prosjekter

Århusbru

Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
20170101
20210101
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
20170101
20210101
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Det skal gjennomføres utredninger av de trafikale konsekvenser ved etablering av Århusbru med tilhørende vegnett. En vurdering av konsekvensene for en Århusbru som kobler seg til det eksisterende veinettet på Falkum ble gjennomført i 2018. I 2019 starter arbeidet med å lage en reguleringsplan for dette (vist på kartutsnitt). Samtidig gjøres det utredninger av Århusbru med ringveisystem i en transportmodell. Utredningene og planleggingen skal danne grunnlag for å kunne vurdere om prosjektet bør være del av neste faser av Bypakka, eventuelt en byvekstavtale.

Hvorfor?

Gulset er en tett befolket bydel som daglig har mange som transporterer seg inn og ut av området både mot Skien sentrum og til andre deler av Grenland. Dette fører til at det ofte danner seg kø ved Vadrette. I kommuneplanens arealdel har det lenge ligget inne en framtidig vegtrasé fra Vadrette, bru over Falkumelva og videre veg mot Siljan. Utbyggingsområder på Gulset kan ikke utvikles før denne gjennomføres.

Når?

Reguleringsplanarbeidet starter i 2019.