Prosjekter

Århusbru

Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
Skien
Bil og veg Gang og sykkel
Planlegges
Skien

 

Hva skal vi gjøre?

Lage reguleringsplan for en bru (Århusbru) fra Gulset over til Falkum og Mæla. Brua skal knytte seg til det eksisterende vegnettet på begge sider av Falkumelva. I arbeidet med reguleringsplanen skal det blant annet utredes konsekvenser for trafikk på lokalvegnettet, jordvern, kulturminner og grunnforhold. Det ligger ikke penger til gjennomføring i Bypakke Grenland fase 1. Reguleringsplanen skal være grunnlag for å vurdere om prosjektet bør være del av en eventuell byvekstavtale.

Hvorfor?

Gulset er en tett befolket bydel som daglig har mange som transporterer seg inn og ut av området både mot Skien sentrum og til andre deler av Grenland. Dette fører til at det ofte danner seg kø ved Vadrette. I kommuneplanens arealdel har det lenge ligget inne en framtidig vegtrasé fra Vadrette, bru over Falkumelva og videre veg mot Siljan. Utbyggingsområder på Gulset kan ikke utvikles før denne gjennomføres.

Når?

Reguleringsplanarbeidet starter i 2019 og det forventes å ha en plan som legges på høring høsten 2020.