Responsive image

Flyfoto over Grenland. Foto: Åsmund Tynning

Vil du være med og forme Grenlands framtid?

Bypakke Grenland utlyser tre spennende stillinger for å etablere prosjektkontor!

Har du kunnskap om og engasjement for effektive gjennomføringsprosesser?

Da kan prosjektkontoret for Bypakke Grenland være et arbeidssted for deg.

Stilling som prosjektleder, prosjektstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Vi lyser nå ut tre spennende stillinger som:
1. Prosjektleder/ leder for prosjektkontoret
2. Prosjektstyrer
3. Kommunikasjonsansvarlig

Bypakke Grenland

Gjennom "Bypakke Grenland, fase 1" har vår region fått en unik mulighet til å løfte Grenland inn i en attraktiv og bærekraftig framtid.

2,67 milliarder kr. skal brukes på tiltak som gjør det mer attraktivt å bo og arbeide i vår region.
Dette er en unik mulighet til å spille en viktig rolle i tidenes satsing for å få Grenland til å bli:

 • Et nasjonalt ledende byområde i reduksjon av klimagassutslipp fra transport
 • Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov
 • God framkommelighet for næringstrafikken
 • Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport
 • Tryggere og bedre framkommelighet for gående og syklende
 • Et tilgjengelig og universelt utformet transportsystem

Vi setter menneskene i sentrum!

Prosjektkontor

Det nyopprettede prosjektkontoret skal være en motor i arbeidet med å planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med Stortingsproposisjon om "Utbygging og
finansiering av Bypakke Grenland, fase 1".

Konkret skal prosjektkontoret ha ansvar for:

 • Porteføljestyring med årlig rullering av 4-årige handlingsprogrammer
 • Drive fram og koordinere investerings- og driftsprosjekter finansiert av bypakka og belønningsordningen
 • Utvikle og implementere kvalitetssikringsrutiner herunder mål- og resultatstyring, framdrift, økonomi og rapportering
 • Informasjon- og holdningsskapende arbeid for å nå målsettingene

Samarbeidsprosjekt

Arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, befolkning og næringsliv.

Prosjektkontoret vil formelt være tilknyttet Areal- og transportavdelingen i Telemark fylkeskommune, og skal forholde seg til organisasjonsmodellen i Bystrategi Grenland,
det regionale samarbeidet om areal, transport og klima.

For mer informasjon, kontakt
Samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal

e-post: bjorg.hilde.herfindal@t-fk.no
Mobil:  947 85 208
Arbeid: 35 91 72 72

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 01. september 2016 - Tania Ripoll

Fakta Bypakke Grenland

 • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
 • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
 • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
 • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland