Responsive image

Tryggere med ny sykkelvei

Ny gang- og sykkelveg er opparbeidet i Bjørntvedtvegen. I går ble den offisielt åpnet av ordfører Hedda Foss Five.

Det er mye trafikk på Bjørntvedtvegen på Kjørbekk, så den nye gang- og sykkelvegen er med på å sikre trafikksikkerheten i området. Det er montert gatelys og mur mot private eiendommer og deler av vann- og avløpsnettet skiftet ut.

Mange har sin arbeidsplass på Kjørbekk og Rødmyr. Den nye gang- og sykkelvegen vil forhåpentligvis føre til at flere sykler til jobb. Til høsten planlegges det å videreføre gang- og sykkelvegen opp til Rødmyrsvingen.  

Gang- og sykkelvegen har kostet ca 2,7 mill kr og er finanisert ved Belønningsmidler og og kommunens inntekter ved salg av næringstomter på Rødmyr.

 

Hva er belønningsordningen?

Belønningsordningen er en statlig tilskuddsordning som staten har tildelt de største byområdene i Norge. Midlene skal stimulere til økt miljøvennlig transport og bidra til at andelen biltrafikk går ned. Belønningsordningen er en viktig del av arbeidet med å nå nasjonale klimamål.

Porsgrunn, Skien og Siljan er tildelt 215 mill. kroner i perioden 2013-2016 fordelt på 35 mill i 2013 og 60 mill årlig i 2014-2016. Disse skal benyttes etter følgende fordeling:

Bussløftet; fra 15 til 10 minutters intervall i rush og bl.a. redusert pris på månedskort for voksen.

Investeringstiltak på viktige gang- og sykkelruter i bybåndet mellom Skien og Brevik

Styrket drift og vedlikehold av hovedveier for gange og sykkel. Gjøre det attraktivt og gå og sykle året rundt. Ruste opp asfalten på de viktigste hovedsykkelrutene i Porsgrunn og Skien.

Informasjon og holdningsskapende tiltak for å motivere til mer miljøvennlig transport.

Mer effektiv arealforvaltning, arealplanlegging som minimerer transportbehov og optimaliserer vilkår for kollektiv gange og sykkel.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 29. mai 2015 - Tekst: Lene Kaasi Hysing/Foto: Fredrik Nordahl, Varden

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland