Responsive image

KJØLNES RING: Arbeidet med Kjølnes ring starter ca. i andre uke av mai, og skal være ferdig til skolestart 2018 (Foto: Birgitte Finne Høifødt).

Trafikken over Porsgrunnsbrua skal halveres - viktige kryss skal utbedres i Porsgrunn

Vabakkenkrysset, Rv 36 og Kjølnes ring Fv 32 er de to første kryssene som skal utbedres når bypakkeprosjektet oppgradering av overordnet vegnett i Porsgrunn sentrum er i gang. En kapasitetsforbedring på kritiske punkter i det overordnede vegnett er nødvendig for å nå målet om å halvere gjennomgangstrafikken over Porsgrunnsbroa.

Marthinsen & Duvholt har fått kontrakten på ombygging og forbedring av de to første kryssene, med et tilbud på 8, 5 millioner.

Arbeidet med Kjølnes ring starter ca. i andre uke av mai, og skal være ferdig til skolestart 2018. Det skal lages et eget høyresvingfelt mot Kjølnes ring fra sør. Tiltaket vil lette avvikling av trafikk og dermed redusere lengden på køen over Vallemyrene.

Vabakkenkrysset skal fremdeles være en rundkjøring, men med nye svingfelt, eller filterfelt som er faguttrykket. Svingefeltet fungerer som en snarveg som gjør at trafikken lettere styres gjennom Vabakkentunellen på Rv 36. I tillegg skal det etableres en lysregulering som gir bilene redusert tilgang inn i Linaaesgate. Det gir igjen lavere trafikkmengde over Porsgrunnsbrua. Lysreguleringen i rundkjøringen skal gi bussen forrang, mens bilen holdes litt igjen, også kalt tilfartskontroll.

Gravearbeidet ved Vabakkenkrysset starter i juni, og vil være ferdig i slutten av september.

Videre arbeid
Andre prosjekter som er på beddingen og som skal bidra til halvering av biltrafikken over Porsgrunnsbrua er:
Utbedring av Rv. 36: Rundkjøring Kulltangen
Justering av signalanlegg i krysset Jernbanegata x Fv. 32 Vallermyrvegen
Kapasitetsforbedring inn og i rundkjøringen på Rv.36 Menstadbrua vest (Skien)

I prosjektet overordnet vegnett på fylkesveg i Porsgrunn er det satt av 19 millioner i 2018.

Overordnede mål
De overordnede målene i disse bypakkeprosjektene er avlastning av Porsgrunn sentrum for gjennomgangstrafikk og dermed muligheter for bedre tilrettelegging for gående, syklende og et godt bymiljø.

Det vil også føre til tilstrekkelig fremkommelighet på overordnet vegnett.

For kollektivtrafikken vil flytting av trafikk til overordnet vegnett bety bedre fremkommelighet.

 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 13. april 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland