Responsive image

Møte om ny gang og sykkelveg fra Mælagata til Gjerpensgate

Reguleringsplan for prosjektet fv. 44 Mælagata – Gjerpensgate ligger nå ute til offentlig ettersyn.

I den forbindelse inviterte Statens vegvesen berørte og andre interesserte i prosjektet til informasjonsmøte den 26. november.

Trafikksikkerhet i fokus

Møtet er et ledd i et alle skal ha muligheten til å medvirke i prosjektet. Hensikten var å legge frem planforslaget slik det foreligger samt åpne for dialog.

Dagens veg er smal samt at det mangler gang- og sykkelveg. Det ligger mange huser langs vegen og beboerne bekrefter at vegen lenge har føltes utrygg. Målet med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og prosjektleder Øyvind Søfteland setter spesielt fokus på å sikre vegen for skolebarna.

Prosjektet innebærer en ny og sammenhengende gang- og sykkelveg på 1,5 km fra Petersborgvegen til Gjerpensgate via Amtmann Aals gate. Den nye GS-vegen plasseres på vestsiden av fylkesvegen for å ta hensyn til forminner på østsiden. I planen foreslås det at fylkesvegen legges om til Amtmand Aals gate ved å stenge Mælagata ved Nordre Ringsveg. I tillegg blir Gjerpens gate utbedret samt at det etableres busstopp og sikre kryssinger for gående og syklende.

planforslag

  Fremdrift

Prosjektet finansieres gjennom Bypakke Grenland, og gjennomføringen avhenger dermed av at Stortinget godkjenner bypakka. Planprosessen settes i gang nå slik at man står klar og dermed kan komme fortere i gang med prosjektet når det evt. skjer.

Med det forbeholdet ser Statens vegvesen for seg følgende framdrift for prosjektet:

Varsel om oppstart                                mars 2011, jan-2012  

Registreringer, forprosjekt                     2011- 2013  

Planlegging                                           2013-2014  

Åpne møter                                           apr-11, juni-12, apr.-13 

Høring/ offentlig ettersyn                       nov-2014 – jan-2015  

Gjennomgå innspill, evt. endre planen    jan - feb-15    

Kommunal behandling/vedtak               våren 2015  

Byggeplanlegging., grunnerverv osv.      1år?  

Byggestart                                              ?

Frist for å sende inn innspill til planforslaget er 11. januar 2015.

Les mer om prosjektet

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 03. desember 2014 - Elin Fykerud Johannessen

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland