Responsive image

Foto: Dag Jenssen

Informasjonsmøte om kollektivprioritering på Moflata

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte tirsdag 3. november kl. 19:00 på Hjalmar Johansen VGS.

Tema er forprosjektet for økt fremkommelighet for kollektivtrafikken i Moflata-området (Rv36/Fv59/Fv48 Telemarksvegen-Ulefossvegen-Bjørntvedtvegen).

Et viktig mål for Bypakke Grenland er reduserte klimautslipp fra transport gjennom bedre tilrettelegging for bussreiser, sykling og gange. En av de største utfordringene for kollektivtrafikken er at bussene i dag står i de samme køene som bilene. Økt fremkommelighet for buss er nødvendig for at det skal bli mer attraktivt å reise kollektivt.

Det er store fremkommelighetsproblemer for buss i Moflata-området. På denne strekningen er det mange passasjerer, men det er store forsinkelser for bussene. Dette er blant annet dokumentert i «Kollektivfeltutredningen».

For å etablere et beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet, skal det gjennomføres et forprosjekt. Prosjektet skal vurdere aktuelle tiltak for økt fremkommelighet for kollektivtrafikken, men også forholdene for næringstrafikken, myke trafikanter, bymiljø og trafikksikkerhet skal ivaretas.

Foreløpig agenda:

 1. Velkommen v/Skien kommune
 2. Hva er Bypakke Grenland v/Olav Risholt, prosjektleder, Bypakke Grenland
 3. Informasjon om forprosjektet v/Anne Karen Haukland, planleggingsleder, Statens Vegvesen
  • Hva er et forprosjekt og hva vil vi oppnå?
  • Hva skal utredes og hvordan gjør vi det?
 4. Spørsmål fra publikum
 5. Veien videre v/Olav Risholt 

Møtet er åpent for alle. Vi oppfordrer næringsaktører, lokale/velforeninger og lokalbefolkning til å møte. Tiltakene som kan bli aktuelle vil på ulike måter berøre de som bor, jobber, driver næring og har sine fritidsaktiviteter på de aktuelle strekningene. Vi ønsker derfor at de som kan bli berørt får informasjon og svar på sine spørsmål tidlig i prosessen.

Velkommen!

Se kart med markeringer som viser hvilke strekninger som forprosjektet omfatter:

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 26. oktober 2015 - Tekst: Tore Kamfjord/Foto: Dag Jenssen

Fakta Bypakke Grenland

 • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
 • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
 • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
 • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland