Responsive image

HANDLINGSPROGRAM TIL POLITISK BEHANDLING: Rådmennene i de tre kommunene, fylkesrådmannen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen legger fram et omforent forslag. Bypakkas handlingsprogram 2019-2022 er nå klar til politisk behandling.  Her representanter fra administrerende koordineringsgruppe i Bystrategi Grenland. Fra høyre: Tore Kaurin, Statens vegvesen, Hildegunn Sørbø, Telemark fylkeskommune, Øistein Brinck, Porsgrunn kommune, Kjell Gunne Borgeraas, Siljan kommune, Anne Karen Haukland, Fylkesmannen i Telemark og Marie Ekelund Planting, Skien kommune. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Bypakkas handlingsprogram 2019-2022 klar til politisk behandling

Bypakkas forslag til handlingsprogram legges nå fram til politisk behandling. Programmet skal behandles i kommunestyrer og fylkesting i løpet av høsten 2018. 

Rådmennene i de tre kommunene, fylkesrådmannen, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen legger fram et omforent forslag. 

Til tross for endringer i rammer i flere prosjekter er det opprinnelige prosentvise investeringsvolumet i bypakkekommunene opprettholdt tilnærmet slik den var i det første handlingsprogrammet vedtatt høsten 2015. Se tabellen. Forslaget kutter prosjekter for 125 mill. kr i Porsgrunn og 103 mill. kr i Skien.

  Økt satsing på jernbane og knutepunktutvikling

Det er satt av 25 mill. kr til planlegging av knutepunkt Porsgrunn stasjon. Prosjektet vil bidra til å realisere betydelige utbyggingsarealer i kjernen av Porsgrunn sentrum, og vil samtidig styrke kollektiv-, gang- og sykkelreiser. Prosjektet vil bidra til å utvikle byen og skape ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser.

 Det er satt av 2 mill. kr til å gå videre med planlegging for nytt stoppested for tog i Skien sentrum. Jernbanedirektoratet jobber med mulighetsstudie for stoppested i sentrum nå. Prosjektet vil bidra til å styrke toget som transportform mellom byene og gjøre livet enklere for pendlere mellom Vestfold, Grenland og Notodden. Et mulig stoppested i sentrum vil gjøre det mer attraktivt å etablere seg i Skien og bidra til sentrumsvekst med flere arbeidsplasser og beboere som styrker en bærekraftig utvikling.

  Overskridelser i Lilleelva-prosjektet er finansiert. Endelig inndekning tas opp på nytt i 2019

Varslet overskridelse i Lilleelva-prosjektet på 127 mill. kr er finansiert i årets handlingsprogram fordi kommuneloven krever det. Årsaker, ansvarsforhold og konsekvenser knyttet til kostnadsoverskridelsene i prosjektet er ikke avklart. Inndekningen bli tatt opp til ny vurdering når revisjonsrapport foreligger, senest innen revisjon av neste års handlingsprogram i 2019.

  Økonomiske konsekvenser av politisk vedtak på Moflata er ivaretatt

De økonomiske konsekvensene av politisk vedtak i Moflata-prosjektet er nå innarbeidet i handlingsprogrammet. Det medfører en økning i prosjektets ramme på 126 mill. kr. Total ramme blir 210 mill. kr. Prosjektet innebærer bla. etablering av kollektivfelt gjennom området og etablering av undergang for gående og syklende. Prosjektet er i en meget tidlig planfase og usikkerheten knyttet til kostnadene er stor på nåværende tidspunkt.

Sykkelveg med fortau på Klevstrand og ved Hammerkrysset er ikke lenger fullfinansiert

Mange prosjekter i porteføljen har fått mindre justeringer i rammer, både økninger og reduksjoner. De mest betydningsfulle endringene er et resultat av at overskridelsene i Lilleelva-prosjektet skal finansieres og at handlingsprogrammet denne gangen tar høyde for kostnader knyttet til politisk valg av løsning på Moflata. For å kunne fremme et handlingsprogram i balanse er det nødvendig å redusere rammene på to større gang- og sykkelprosjekter. Dette er: 

  • ·         Prosjekt nr. 42: Rv. 36 Klevstrand - Skrapeklev. Sykkelveg med fortau (total ramme 68 mill.kr)
  • ·         Prosjekt nr. 40: Fv. 32 Hammerkrysset - Hovenga. Sykkelveg med fortau, gang- og sykkelundergang (total ramme 92 mill. kr)

I begge prosjektene er det avsatt midler til å fullføre planleggingen, og å innløse berørte grunneiere. Begge prosjekter har mulighet for finansiering gjennom en byvekstavtale med staten i 2019. Fordi staten primært finansierer prosjekter på riksveg, har prosjektet på Klevstrand størst sannsynlighet for å få en snarlig statlig finansiering.

  Handlingsprogrammet skal behandles i følgende politiske møter:

Skien kommune: Hovedutvalg for teknisk sektor 16.10, hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv 17.10, formannskap 23.10, bystyret 15.11

Porsgrunn kommune: Utvalg for miljø og byutvikling 30.10, bystyret 15.11 

Siljan kommune: Kommuneplanutvalget 23.10, kommunestyret 6.11

Telemark fylkeskommune: HS 05.11, fylkesutvalg 21.11 og fylkestinget 05.12

 

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 09. oktober 2018 - Birgitte Finne Høifødt

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland