Responsive image

Buss for fremtiden

Bedre fremkommelighet, styrket rutetilbud og målrettet arealbruk skal gjøre bussen enda mer attraktiv i Grenland. Busstrategien for Grenland legger opp til at kollektivtransporten skal ta 75 prosent av den forventede transportveksten frem mot 2025.

Busstrategien skal legge grunnlag for utviklingen av kollektivtransporten med buss i Grenland frem til 2025. Strategien gir føringer for fremtidig planlegging og prioritering av kollektivtiltak for å nå vedtatte mål. Et sentralt mål er at kollektivandelen skal øke fra dagens fire prosent til åtte prosent på ti år. Det betyr om lag 200 000 nye passasjerer årlig.

– Effekten av kollektivtiltak er størst når man satser helhetlig på utvikling av tilbudet. Flere virkemidler må kombineres for å nå målet om mer attraktiv kollektivtransport og økt andel bussreisende de neste ti årene, sier samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal i Telemark fylkeskommune.

De viktigste virkemidlene i busstrategien er:

 • Bedre rutetilbud
 • Bedre fremkommelighet
 • Attraktive knutepunkt og holdeplasser
 • Billettprodukter, informasjon og holdningsskapende arbeid
 • Arealbruk som bygger oppunder kollektivtransporten
 • Tiltak som reduserer bilbruken
 • Universell utforming
 • Miljøvennlig drift

Mye er gjort de siste årene for å gjøre bussen mer attraktiv, blant annet med lavere priser og hyppigere avganger.

Til tross for en rekke tiltak for å øke fremkommeligheten, er det fortsatt en utfordring med til dels store forsinkelser.

Busstrategien skal opp til politisk behandling i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner og Telemark fylkeskommune.

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 09. juni 2015 - Tekst: Tore Kamfjord/Foto: Dag Jenssen

Fakta Bypakke Grenland

 • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
 • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
 • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
 • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland