Responsive image

Ole Thorleif Bommen i Asplan Viak mener bypakka vil gjøre Grenland til et mer attraktivt sted å bo (foto: Dag Jenssen).

Viktig å sette seg mål!

Effekten av Bypakke Grenland vil være bedre og mer trafikksikre forhold for gående og syklende, næringstrafikken og ikke minst bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

Det mener  Ole Thorleif Bommen i Asplan Viak.

Asplan Viak bidrar med å utarbeide forprosjekter og kostnadsberegne tiltakene i bypakka, basert på innspill fra blant annet Grenland-kommunene, fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

- Vi håper at de tiltakene som til sist blir prioritert og gjennomført - og summen av dem - skal gjøre det attraktivt å gå, sykle og bruke kollektivtilbudet. Bypakka er etter mitt syn en god måte å finansiere slike tiltak i Grenland på, sier Bommen.

Les mer om prosjektene i Bypakke Grenland

   

Grenland som en helhet

Ole Thorleif Bommen, Asplan Viak.

Ole Thorleif Bommen

Han tror felles arealplanlegging på tvers av kommunegrenser blir viktig.

- Jeg har vært i bransjen lenge og ser at denne samordningen blir bedre og bedre med årene. Med et så langstrakt bybånd som det Grenland har, er det svært viktig å jobbe på tvers av kommunegrensene. Vi må tenke Grenland som en helhet. Hoveddelen av trafikken på vegnettet her er lokaltrafikk, og med bypakka er det store muligheter for å bremse opp bilbruken på kortere reiser.

Her finner du mer informasjon om målene med Bypakke Grenland.

   

Attraktivt bosted

Kommunene i Grenland er opptatt av samordnet arealplanlegging og transportplanlegging.

- Det tilrettelegges for tiden mange nye boligenheter innenfor bykjernene i Skien og Porsgrunn og boligfortetting i bybåndet. Her er infrastrukturen best utbygd, hit kommer de fleste tiltakene i bypakka og her er transportbehovet mindre.

For at Grenland skal bli et attraktivt sted å bo, må man satse innenfor en rekke områder og vise at man virkelig ønsker å satse, mener Bommen.

- Infrastrukturtiltakene som blir finansiert og gjennomført gjennom bypakka vil hjelpe oss med det.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 05. juni 2013 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland